Privacy protocol krulbolvereniging ‘Finland Raak tegen Staak’ te Oostburg, opgesteld door:
advocatenkantoor_den_hollander
mr. L.E. van Hevele, advocatenkantoor Den Hollander
Postbus 30, 4500AA Oostburg | Mr. P.C. Hennequinstraat 18, 4501AT Oostburg
tel. (0117) 45 28 78 | e-mail: advoholl@zeelandnet.nl | website: www.mrhmdenhollander.nl
In deze privacy verklaring van Krulbolvereniging ‘Finland Raak tegen Staak’ gevestigd aan de Transportweg 19 te 4501 PS Oostburg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40302098, leest u alles over de manier waarop bij de vereniging uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt.Wij vinden het belangrijk dat zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. In deze verklaring wordt uiteengezet waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens worden opgeslagen en welke rechten u heeft.Indien u over deze verklaring vragen mocht hebben kunt u zich wenden tot het bestuur.De vereniging verzamelt teneinde na te gaan of u van de vereniging lid kunt worden, het uitvoeren van de lidmaatschapovereenkomst, de ledenadministratie en voor het benaderen na einde lidmaatschap, bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis, uw voornaam, achternaam, geboortedatum, adres en telefoonnummer.Uw gegevens worden gedurende de looptijd van uw lidmaatschap bewaard. Na beëindiging lidmaatschap worden uw gegevens nog 2 jaar bewaard en daarna enkel nog voor zover noodzakelijk in de financiële administratie voor 7 jaar bewaard. Ten behoeve van benadering na beëindiging lidmaatschap worden uw gegevens enkel door de vereniging bewaard zolang u daarvoor uw toestemming niet hebt ingetrokken.

Uw gegevens worden opgeslagen en bewaard op een stand alone computer van de secretaris van de vereniging.

Uw gegevens worden enkel door de vereniging aan derden verstrekt indien zulks noodzakelijk is voor de uitvoering van uw lidmaatschapsovereenkomst of teneinde te voldoen aan een wettelijke plicht.

Het openbaren van uw gegevens of foto bijvoorbeeld bij uitslagen of prijsuitreikingen geschiedt uitsluitend met uw toestemming.

De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Enkel de noodzakelijke personen hebben toegang tot uw gegevens, voorts is de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd.

U hebt het recht de vereniging om inzage in uw gegevens te verzoeken, en om deze gegevens te laten aanvullen of te laten verwijderen.

Bij vragen over de verwerking van uw gegevens of voor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u zich wenden tot de secretaris.